sobota, 28 luty 2015
Strona główna
POMOC DE MINIMIS - JEDNORAZOWA AMORTYZACJA PDF Drukuj E-mail
Napisał Zespół redakcyjny   

Od 1 stycznia 2007r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące szybkiej jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Do ustawy dodany został art. 16k ust. 7-12 zgodnie z którym mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mają możliwość szybkiej jednorazowej amortyzacji. Mogą oni dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2009r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587) w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2010r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ww. przepisie wynosi 100.000 euro.


Nowy sposób amortyzacji można stosować zarówno do nowych, jak i do używanych środków trwałych. Odpisu tego można dokonać począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nieprzekraczających 3.500 zł.


Małym podatnikiem (zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego  podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.


Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą z jednorazowej amortyzacji będą mogli skorzystać tylko w roku rozpoczęcia działalności (na podstawie art. 5 ust.3 ww. ustawy z dnia 5 marca 2009r. podatnicy, którzy w 2009r. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych na wspomnianych zasadach także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym w którym rozpoczęli prowadzenie działalności).

Prawa do skorzystania z amortyzacji jednorazowej nie mają firmy rozpoczynające działalność, które zostały utworzone:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo

 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej  łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.


Dniem udzielenia pomocy w formie jednorazowej amortyzacji jest dzień, w którym następuje faktyczne przysporzenie korzyści finansowych przedsiębiorcy, tj. dniem udzielenia tej pomocy będzie dzień, w którym podatnik dokonał odpisu amortyzacyjnego.


Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis w wyniku dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nastąpi po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku wraz z udokumentowaniem dokonania odpisu amortyzacyjnego.


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może otrzymać pomoc de minimis gdy w ww. okresie uzyskana pomoc de minimis nie przekracza kwoty stanowiącej równowartości 100 tys. euro.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis


Występując z wnioskiem o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca winien przedstawić organowi podatkowemu niezbędne dokumenty i udzielić stosownych informacji:

 • ewidencję środków trwałych,

 • dokument zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,

 • oświadczenie o terminie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz o dacie dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,

 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (zawierające m.in. datę uzyskania pomocy, wartość pomocy wyrażoną w zł oraz w euro, podmiot udzielający pomocy) albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie:

  – załącznik stanowiący oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (pobierz druk)

  – załącznik stanowiący oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pobierz druk),

 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – Załącznik (pobierz druk), instrukcja (pobierz druk),

 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek z przepływów pieniężnych) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 • oświadczenie o dotychczasowej kwocie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym lub o nieskorzystaniu w danym roku podatkowym z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,

 • oświadczenie jaką metodą i z jaką częstotliwością (miesięcznie, kwartalnie, raz do roku) byłby amortyzowany środek trwały, gdyby nie zastosowano jednorazowego odpisu,

 • informację o przedłożeniu innym organom wniosku o udzielenie pomocy de minimis (celem sprawdzenia czy udzielona pomoc nie przekroczyła pułapu 200 tys. euro) – w przypadku wystąpienia do innego organu należy dołączyć kserokopię wniosku.