czwartek, 03 wrzesień 2015
Strona startowa IS arrow Informatory arrow Egzekucja administracyjna należności pienięźnych.
Egzekucja administracyjna należności pienięźnych. Drukuj E-mail

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŹNYCH.

1. Podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych:

 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póżn. zm.)
 • rozporządzenie z dnia 2 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137 póz. 1541 z póżn.zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r.w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 50 poz.449)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 50, poz.454)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2()02r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji (Dz.U. Nr 8, poz.75)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137, poz.1543)

2. Podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej:

 • art.3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowią, iż są to decyzje i postanowienia właściwych organów lub -wynikają bezpośrednio z przepisów prawa jeżeli pozostają w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Mogą to być także orzeczenia lub inne akty prawne wydane przez właściwe organy obcych państw.
 • w zakresie zobowiązań powstających z mocy prawa o których stanowi ustawa Ordynacja podatkowa, długów celnych o jakich mowa w Kodeksie celnym, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne , są to : deklaracje lub zeznania złożone przez podatnika lub płatnika, zgłoszenia celne złożone przez zobowiązanego, deklaracje rozliczeniowe złożone] przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne - pod warunkiem, że w dokumentach tych zamieszczone zostało pouczenie , iż stanowią one podstawę wystawienia tytułu wykonawczego a wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie,
  wysokość kosztów upomnienia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji ( Dz. U 137, póz.1543 z późn.zm.)

3. Organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru

 • ogólną definicję organu egzekucyjnego zawiera art.la pkt.7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • stosownie do art.19 ustawy organami tymi są: naczelnik urzędu skarbowego, właściwy organ gminy o statusie miasta, przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor izby celnej, dyrektor rejonowego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a także inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami.
  Wskazany przepis określa jednocześnie rodzaj należności egzekwowanych przez wymienione organy a także zakres środków egzekucyjnych do stosowania których są uprawnione.
 • organami nadzoru co do zasady są organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania egzekucji ( art.23).
 • w razie braku organu wyższego stopnia nadzór taki sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, w stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze, w stosunku do dyrektora izby celnej wykonującego egzekucję nadzór sprawuje także dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę dyrektora izby celnej.

organy nadzoru są jednocześnie organami odwoławczymi oraz sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy zarówno przez nadzorowane organy jak i wierzycieli
Mogą także w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać na czas określony czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ. Jednak dyrektor izby skarbowej w odniesieniu do innych należności niż pozostających we właściwości urzędu skarbowego może to uczynić wyłącznie za zgodą wierzyciela.
W kwestii wstrzymania czynności egzekucyjnych może też wypowiedzieć się wojewoda. Stosownie do art.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2002/62/558 z późn.zm.) w toku egzekucji należności pieniężnych może jednorazowo wstrzymać egzekucję na okres 30 dni.

4. Środki zaskarżenia i ochrony praw uczestników postępowania egzekucyjnego oraz terminy ich wnoszenia.

- zarzut - podstawowy środek ochrony praw zobowiązanego do majątku którego kierowana jest egzekucja wnoszony w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu (wkładki) tytułu wykonawczego. Wniesienie zarzutu nie wstrzymuje prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

- skarga na czynności egzekucyjne - wnoszona w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej,

- skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego służy zobowiązanemu, wierzycielowi nie będącemu organem egzekucyjnym a także innym podmiotom,

- wniosek o zwolnienie rzeczy lub praw spod egzekucji - przysługuje tylko zobowiązanemu, może być złożony w każdym czasie w toku postępowania egzekucyjnego,

- wniosek o wyłączenie rzeczy lub praw spod egzekucji - przysługuje osobom trzecim w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub prawa. Niezbędnym elementem wniosku jest przedłożenie dowodów na poparcie swego żądania.

- zażalenia przysługują na postanowienia organu egzekucyjnego o ile ustawa i kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Wnoszone są za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni.Podmiot udostępniający: Dyrektor IS Bydgoszcz
Wytworzył: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Udostępnił: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Modyfikował: Cichański Maciej (IS Bydgoszcz)
Data wytworzenia: ( środa, 09 marca 2005 )
Data udostępnienia: ( środa, 09 marca 2005 )
Ostatnia zmiana: ( środa, 09 marca 2005 )
Ten dokument obejrzano: 26983 razy
Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.