piątek, 04 wrzesień 2015
Biuletyn Informacji Publicznej
I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 77
85-950 Bydgoszcz
Strona startowa IS arrow Działalność arrow Załatwianie spraw  
Załatwianie spraw Drukuj E-mail
Idź do
Załatwianie spraw
Informacje ogólne
Skargi i wnioski
Przyjmowanie dokumentów
Wzory wniosków

Przyjmowanie dokumentów

I. Sala obsługi interesantów. Do obsługi klientów udostępnione są następujące stanowiska zlokalizowane na parterze budynku w sali obsługi interesantów:

- dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - okienka 1, 2, 3, 4 i 5,

- dla osób prowadzących działalność gospodarczą - okienka 8, 9 i 10.

W ww. okienkach można złożyć pisma, wnioski  i deklaracje, jak również pobrać wszelkiego rodzaju druki i formularze urzędowe. W kancelarii można także uzyskać informacje o sposobie i miejscu załatwienia poszczególnych spraw. Okresowo uruchamiane jest również stanowisko do wydawania druków rocznych zeznań podatkowych.


 

II. Kasa urzędu, Placówka Partnerska INVEST BANKU, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenia o wysokości wpłaconego podatku oraz o uzyskanym zwrocie podatku dochodowego


Kasa Urzędu – okienko F/KASA1

W okienku F/KASA1 na sali operacyjnej Agencja Finansowa Monetia zastępczo obsługuje kasę tut. urzędu. Kasa czynna jest w  poniedziałki od godz. 7.15 do godz. 17.30, natomiast od wtorku do piątku w godz. 7:15 do 14:45. W kasie można dokonywać wszystkich wpłat i opłat oraz odbierać zwroty nadpłat bądź zwroty podatków.
Wpłaty dokonywane na rachunki bankowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie są obciążone prowizją.
W kasie można odebrać zwrot nadpłaty bądź podatku, o ile wcześniej zostanie złożona taka dyspozycja. Zwrot należy odebrać osobiście (po okazaniu dowodu osobistego) w terminie wyznaczonym telefonicznie lub pisemnie przez Urząd.

Placówka Partnerska INVEST BANKU S.A.

Na terenie Urzędu możliwe jest dokonywanie wpłat za pośrednictwem Placówki Partnerskiej INVEST BANKU S.A., codziennie w godz.: 9:30 – 15:00. Placówka znajduje się na sali operacyjnej (stanowisko przy kasie Urzędu).

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

W kancelarii Urzędu zgodnego z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy należy złożyć dokumenty:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł – od każdego egzemplarza zaświadczenia. Należy ją dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych o numerze 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku w pokoju 204 (tel. wew.7224).
Klient może odebrać zaświadczenie osobiście (po okazaniu dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika. Opłata od ustanowienia pełnomocnictwa wynosi 17 zł i podlega wpłacie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych o numerze
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
Na prośbę klienta, wyrażoną we wniosku, zaświadczenie może być wysłane pocztą.

 

III. Podatek VAT

Stanowisko „Informacja VAT” –  zlokalizowane w sali obsługi interesantów na parterze  

Na stanowisku udzielane są ogólne informacje w zakresie podatku od towarów i usług oraz przyjmowane są informacje VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu (wraz z kserokopiami dokumentów).

* Do informacji VAT-23 należy dołączyć:


   • kserokopię umowy zakupu lub faktury,
   • kserokopię tłumaczenia umowy zakupu lub faktury,
   • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
   • kserokopię tłumaczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
   • kserokopię karty pojazdu,
   • kserokopię tłumaczenia karty pojazdu,
   • kserokopię dowodu zapłaty podatku akcyzowego,
   • dowód zapłaty podatku od towarów i usług,
   • dowód zapłaty opłaty skarbowej.


Podatek od towarów i usług należy uiścić na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nr 43 1010 1078 0000 2622 2200 0000.


Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


 

IV.  NIP

Stanowisko informacji NIP –  sala obsługi interesantów, okienko nr 6

Na stanowisku wydawane i przyjmowane są:

 • druki NIP-2, NIP-7, NIP-B, NIP-C, NIP-D, ZAP-3  

 • zgłoszenia rejestracyjne VAT-R,  (opłata skarbowa 170 zł)

 • zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem -VAT Z

 • informacje o nadanym NIP podmiotowi na wniosek osoby trzeciej (NIP- 5/W), (opłata skarbowa 21 zł)
 • wnioski o wydanie zaświadczeń  o: prowadzeniu działalności gospodarczej, o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,  niefigurowaniu w ewidencji podatników prowadzących działalność gospodarczą, o niefigurowaniu w ewidencji podatników tut. Urzędu, likwidacji działalności gospodarczej, okresie prowadzenia działalności gospodarczej (opłata skarbowa 17 zł)

 • wnioski o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego/ zwolnionego, (opłata skarbowa 21 zł)

 • wnioski o wydanie zaświadczenia o statusie podatnika, (opłata skarbowa 17 zł)

 • wnioski o wydanie certyfikatu rezydencji, ( opłata skarbowa 17 zł)

 • wnioski o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państwa członkowskiego wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT -ID , ( opłata skarbowa 20 zł)

 • zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu (druk NIP-5/W), (opłata skarbowa 21 zł) 

Opłatę skarbowa należy wpłacić na konto :

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

V. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych

Stanowisko PCC ( podatek od czynności cywilnoprawnych)  – pokoje 3 i 12  zlokalizowane na parterze budynku

Na stanowiskach przyjmowane są następujące dokumenty :

a) deklaracje :

 • deklaracje PCC-3
 • załączniki do deklaracji PCC3 – PCC3A
 • deklaracje PCC-2

b) dowody składane w toku prowadzonych postępowań lub czynności sprawdzających:

 • orzeczenia komisji lekarskich o stopniu niepełnosprawności
 • umowy sprzedaży , pożyczki
 • wyceny szkód pojazdów od ubezpieczycieli
 • operaty szacunkowe (opinie rzeczoznawców)
 • wypisy z rejestru gruntów
 • kopie aktów notarialnych
 • kopie postanowień sądu
 • oświadczenia o stanie technicznym ruchomości lub nieruchomości
 • pełnomocnictwa
 • potwierdzenia i polecenia przelewów bankowych
 • wnioski o wydanie zaświadczenia
 • inne dokumenty w tym zakresie


Stanowisko SD ( podatek od spadków i darowizn) – pokoje 2 i 4

Na stanowiskach przyjmowane są następujące dokumenty :

a) deklaracje :

 • deklaracje SD-3
 • załączniki do deklaracji SD3 – SD3A
 • deklaracje SD2
 • zgłoszenia SZ-Z2

b) dowody składane w toku prowadzonych postępowań lub czynności sprawdzających:

 • wyceny szkód pojazdów od ubezpieczycieli
 • operaty szacunkowe (opinie rzeczoznawców)
 • wypisy z rejestru gruntów
 • wypisy z ksiąg wieczystych
 • kopie aktów notarialnych
 • kopie postanowień sądu
 • oświadczenia o stanie technicznym ruchomości lub nieruchomości
 • pełnomocnictwa
 • rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu
 • dokumenty poświadczające spłatę długów spadkowych
 • potwierdzenia i polecenia przelewów bankowych
 • zaświadczenia z banków o wysokości wkładów i wierzytelności
 • zaświadczenia z domów maklerskich o papierach wartościowych
 • wnioski o wydanie zaświadczenia
 • oświadczenia o stanie majątkowym
 • inne dokumenty w tym zakresie

- Do wniosków wydawanych w sprawach zaświadczeń dotyczących uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Bydgoszczy  Wydział Podatków i Opłat nr

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


 

 

VI. Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich - IX piętro (tel. wew. 7964)

Wypis z rejestru zastawów skarbowych

Tutejszy organ na wniosek zainteresowanego wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej. Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. Opłatę należy przekazać na rachunek NBP O/O w Bydgoszczy o numerze  84101010780000262227000000 lub uiścić w kasie tut. Urzędu.


 

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stanowiska podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej okienka nr 1, 2, 3 – na parterze budynku w sali obsługi interesantów zajmują się:

 • udzielaniem informacji dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
 • wydawaniem druków zeznań rocznych PIT-37 oraz załączników,
 • przyjmowaniem wypełnionych zeznań rocznych PIT-37;
 • przyjmowaniem wniosków dotyczących zaświadczeń o dochodzie dla celów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dla zagranicznych organów podatkowych, dla banków, uczelni - od podatników nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • przyjmowaniem wniosków o wydanie zaświadczenia od podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;
 • przyjmowaniem wniosków o wydanie uwierzytelnionej kopii zeznania rocznego PIT-37;
 • wydawaniem zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii dokumentów w powyższym zakresie.

Kontakt telefoniczny: 52 56 17 084


Stanowisko podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą okienko nr 9 – na parterze budynku zajmuje się:

 • udzielaniem informacji dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 361 ze zm.);
 • udzielaniem informacji dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;
 • przyjmowaniem wniosków dotyczących zaświadczeń o dochodzie (przychodzie) dla celów świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dla zagranicznych organów podatkowych, dla banków, uczelni - od podatników prowadzących działalność gospodarczą;
 • wydawaniem zaświadczeń dla podatników prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem zaświadczeń o niezaleganiu;
 • wydawaniem uwierzytelnionych kopii dokumentów PIT-28, PIT-36, PIT-36L

Kontakt telefoniczny: 52 56 17 037 


Informacja w zakresie zwrotu wydatków mieszkaniowych VZM

 • znajduje się na parterze budynku w pok. Nr 7 - tel. 52 56 17 045;
 • udziela informacji w zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.)




Podmiot udostępniający: Naczelnik I US Bydgoszcz
Wytworzył: Ryszard Zientara (Naczelnik I US Bydgoszcz)
Udostępnił: Armknecht Ryszard
Modyfikował: Maćkowiak Szymon (I US Bydgoszcz)
Data wytworzenia: ( środa, 15 czerwca 2005 )
Data udostępnienia: ( środa, 15 czerwca 2005 )
Ostatnia zmiana: ( wtorek, 31 marca 2015 )
Ten dokument obejrzano: 96798 razy
Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.